4B – Felelősséggel Baranyáért honlap

Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától

Az Adatkezelő a www.4baranya.hu (továbbiakban: honlap vagy weboldal) üzemeltetése során az Érintett személyes adatait többek között az alábbi jogszabályok figyelembevételével

kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Ehtv.)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassa, az aktuális tájékoztató a honlapon történő közzététellel lép hatályba.

Ki kezeli az adatait? (Az Adatkezelő adatai)

Webcapital Kft.
Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 35-37. 1. em. 10.
Adószám: 25495348-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-082068
Képviselő: Mergulhao-Novák Kornél, ügyvezető
Email: contact@webcapital.hu
Telefonszám +36 70 636 5488

Miért és mihez szükséges megadni a személyes adatait? (A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama)

Kapcsolattartási űrlap:

„Ha kérdésed, kérésed lenne, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken, vagy az alábbi űrlap segítségével.”

Abban az esetben, ha általános kérése vagy kérdése lenne felénk, neve és e-mail címe megadásával hozzájárulhat, hogy írásban tájékoztatást adjunk Önnek. A Kapcsolattartási űrlap igénybevételével kapcsolatos adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a kezelt adatok köre:

Adatkezelés céljaKezelt személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Tájékoztatás adásaNév
E-mail cím
Hozzájárulás (GDPR
cikk (1) bek. a)
pont)
Az adatkezeléshez
történő hozzájárulás
visszavonásáig, de
legkésőbb az adatok
rendelkezésre
bocsátásától számított
1 hónapig

Ki férhet még hozzá a személyes adataihoz? (Az Adatfeldolgozók)

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységével kapcsolatban az alábbi személyek részére továbbíthatja a Személyes Adatokat:

Adatfeldolgozó neveElérhetőségFeladatok
Linodewww.linode.comTárhelyszolgáltató
Mailgunwww.mailgun.comSMTP és levelezési szolgáltató

A személyes adatok védelmét biztosító garanciák

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.


Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az esetleges munkavállalókkal és alvállalkozókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.

Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban? (Az adatkezeléssel érintettek jogai)

Ön jogosult személyes adatai kezelését illetően az Adatkezelőtől

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával Érintett személyes adatát közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • adathordozhatósághoz való jogával élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben)
 • tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, a hatályos jogszabályokban meghatározott határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.
Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel a hatályos jogszabályokban meghatározott időtartammal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.
Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon. Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha megszereztük a hozzájárulását bizonyos személyes adatok kezelésére adott tevékenységek esetében (pl. bizonyos joghatóságokban a sütik használata céljából) vagy a hozzájárulását arra, hogy marketingtevékenységet folytassunk az Ön számára, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Hozzáférési jog

Az Érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatok törléséhez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
 • az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában történik.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Kihez fordulhat panaszával? (Jogorvoslatok rendje)

Panasz benyújtása az Adatkezelőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, kérjük, keressen minket a következő elérhetőségek egyikén:

Webcapital Kft.
Képviselő: Mergulhao-Novák Kornél, ügyvezető
Email: contact@webcapital.hu
Telefonszám +36 70 636 5488

Bírósági eljárás indítása

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: www.naih.hu